Økonomi

Gravferdsstønad

 

Det gis gravferdsstønad når den avdøde er medlem i folketrygden. Gravferdsstønad gis også når dødsfallet skjer i Norge og den avdøde er forsørget ektefelle/partner/ samboer eller barn under 18 år til et medlem.

 

Gravferdsstønaden er behovsprøvd og kan gis med opptil 28 677 kroner til dekning av alminnelige utgifter til gravferden. Utgifter til gravmonument medregnes som utgift til gravferden. Utgifter til minnestund regnes ikke som faktiske utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue, tjenestepensjon som utbetales til avdøde for måneden etter dødsfallet, forsikringsbeløp og lignende som utbetales som følge av dødsfallet.

 

Når avdøde var under 18 år gis det uavkortet tillegg med opptil 28 677 kroner til dekning av faktiske utgifter til gravferden.

 

 

Transportrefusjon

 

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, dekkes nødvendige utgifter til transport ut over en egenandel på 2868 kroner. Det samme gjelder når et medlem får et dødfødt barn som blir gravlagt.

 

Det gis bare stønad til transport i Norge. Stønad til båretransport dekker bare utgiftene til nærmeste naturlige gravsted i forhold til det stedet der den avdøde var bosatt ifølge folkeregisteret. Det er unntak fra regelen hvis siste registrering utelukkende skyldes pleieforhold.

 

Det kan gjøres unntak fra 20 km grensen hvis det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå, eller hvis det er nødvendig å benytte ferge. I de tilfellene det er nødvendig å benytte ferge, kreves det lang ventetid eller at det må leies ferge.

 

 

Medlemskap i foreninger og abonnementer

 

Husk å si opp den avdødes medlemskap i foreninger og trossamfunn.

Dette gjelder for eksempel sport, hobby, politikk, fagforening og ideelle organisasjoner.

Mange fagforeninger gir også støtte til begravelse, når et medlem dør. Husk også å si opp abonnementer.

 

 

Livs og pensjonsforsikringer

 

Dette må pårørende selv melde fra til selskapet om.